Utbrett uvealt melanom

Utbrett uvealt melanom

Forskandet av ögoncancer är samarbete bland specialistläkare inom olika medicinska områden.

Uvealt melanom är den vanligaste formen av ögonmelanom hos vuxna. I de nordiska länderna är incidensen högst i världen. Patientantalet ökar då Finlands befolkning åldras och uvealt melanom blir vanligare i takt med åldern.

Modertumören kan i dagsläget behandlas effektivt – återfall sker bara hos 5–10 procent av patienterna. Tumörcellerna sprider sig dock i ett tidigt skede, redan innan modertumören upptäcks. Hälften av patienterna dör till följd av metastaser inom 25 år. Tumören sprids primärt via blodet till levern, men metastaser kan även finnas bland annat i lungorna, skelettet, huden och lymfkörtlarna. Metastaser uppkommer vanligtvis 2–5 år efter att modertumören upptäckts.

Screening och behandling av metastaser

Det förekommer inte samförstånd gällande screening och behandling av metastaser. För min avhandling samlade jag in uppgifter om 338 patienter ur det nationella materialet. Dessa patienters modertumörer behandlades på ögonkliniken på HUCS och utbrett melanom hos dessa patienter konstaterades mellan år 1999 och 2016.

”Mina resultat främjar ibruktagande av den bästa screenings- och behandlingsvägen och förbättrar vårdundersökningarnas jämförbarhet”.

Först klargjorde jag hur resultaten från ultraljudsundersökningen, datortomografin och magnetröntgen stämde överens sinsemellan i samband med screeningen av metastaser. Ultraljudsundersökningen var känslig att upptäcka metastaser, och man kommer att fortsätta använda ultraljudsundersökning som en nationell screeningsmetod.

Därefter delade jag upp patienterna enligt behandlingsform i grupper, och jämförde förväntad livstid med prognosfaktorer såsom ålder, allmänkondition och metastasernas storlek. Livstiden i medeltal vid utbredd ögontumör efter att den konstaterats var 13 månader. Endast kirurgiska ingrepp förlängde tydligt livstiden, men endast i samband med vissa bestämda prognosfaktorer. En operation var möjlig bara när sjukdomen var lokal, det vill säga för patienternas del, mycket sällan.

För tillfället fokuserar jag i min forskning i synnerhet på de patienter som efter att de fått sin diagnos levde längre än förväntat.

Forskningsarbete inom ögonsjukdomar

Silmäsäätiös beviljade stipendium betydde mycket för mig för att få min avhandling färdig. När en forskare får ett stipendium ska ärmarna kavlas upp och arbetet påbörjas. Forskningsarbetet består även av frustrerande stunder då projektet inte framskrider på förväntat sätt. Ögontumör som forskningsobjekt tycker jag är meningsfullt. Syftet är att prognosen för patienter med ögontumör förbättras. Forskning är samarbete Samarbetet sker mellan patienter, läkare, sjukhus och specialiteter, såväl i Finland som internationellt. En öppen forskning främjar samarbetet mellan forskarna samt forskningsrönens transparens och tillgänglighet. Vid sidan av öppenhet ska dataskyddet och etiska principer ovillkorligen beaktas.

”Förutom att Silmäsäätiös beviljade stipendium har gjort mitt forskningsarbete möjligt har det även gett mig en skyldighet”.

Jag är tacksam för förtroendet och hoppas att stiftelsen även i framtiden har möjlighet att stödja forskningsarbete inom min specialitet.

Artikelförfattaren Elina Rantala är medicine doktor, FEBO, specialistläkare i ögonsjukdomar och har specialkompetens inom ögonkirurgi och arbetar som forskare vid Helsingfors universitet. Doktor Rantala har beviljats ett ettårigt stipendium av Silmäsäätiö

 

Artikelns bild Lightspring/Schutterstock.com